Regulamin sklepu internetowego Kwiaton Wrocław

 

1. Informacja o firmie

sklep działający pod adresem http://www.kwiaton.pl prowadzony jest przez:
Kwiaton Bogdan Gruca sp. j.
52-013 Wrocław, ul. Opolska 197.

Osobą odpowiedzialną jest:
Piotr Król
e-mail: piotr.król@kwiaton.pl
tel. 693 707 036 

 

2. Ochrona danych osobowych

 

2.1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu internetowego Kwiaton, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

 

2.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

2.3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

3. Opisy i zdjęcia produktów

 

3.1. Prezentowane w sklepie zdjęcia przedstawiają oferowane przez sklep towary. Nieznaczna róźnica w wyglądzie otrzymanego towaru względem prezentowanego może wynikać z różnych ustawień i parametrów sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

3.2. Prezentowane w sklepie towary zawierają opis oraz dane techniczne, które zostały dostarczone przez producenta lub dystrybutora danego towaru.

3.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyglądu bądź danych technicznych oferowanego towaru, prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu.

 

4. Ceny

 

4.1. Wszystkie ceny podawane w sklepie Kwiaton są wyrażone w złotych polskich i są cenami BRUTTO.

 

4.2. Informacje zawarte na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 

4.3. Wraz z towarem wydawane są paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie klienta . W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

 

5. Zamówienia

 

5.1.  Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Kwiatonu.  Realizacja zamówień w kolejności ich składania.

 

5.2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

5.3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 

6. Dostawa

 

6.1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Kwiaton dostarczamy Pocztą Polską lub kurierem OPEK.

  Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 

  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki)

 

  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 

6.2. Wraz z towarem wydawane są paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie klienta . W przypadku braku

któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

6.3. Sposoby płatności

 

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  • przed wydaniem towaru Klientowi:

 

przelew na rachunek bankowy 54 1090 2398 0000 0006 0800 3437

 

  • w momencie odbioru towaru:

 

gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z Kwiatonu.

 

gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 

 

7. Zwrot towaru

 

7.1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

 

7.2.  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń. Zwracany towar powinien być w stanie kompletnym. Koszt przesłania oświadczenia o odstąpieniu oraz koszt zwrotu zakupionego towaru obciąża Kupującego. Zwrot towaru można połączyc z przesłaniem oświadczenia.

 

7.3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania był zakup zwracanego sprzętu – dotyczy to również kosztów transportu, które w przypadku większych zamówień zobowiązał się pokryć sprzedawca.

 

7.4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia niniejszego regulaminu, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Kwiaton, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Kwiaton zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Kwiaton.

 

7.5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera/doręczyciela spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem kuriera/Poczty Polskiej na adres:

 

Kwiaton Bogdan Gruca sp.j.    52-013 Wrocław, ul. Opolska 197

 

na koszt firmy Kwiaton lub nie odbierać przesyłki.

 

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 

8.2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

 

8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego pod adresem www.kwiaton.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 

8.4. Podmiot prowadzący sklep internetowy może dokonywac zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez podmiot prowadzący sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.kwiaton.pl 

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności :

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

- ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

 

Wrocław 05.02.2013